Ý TƯỞNG DỰ ÁN

Các chiến dịch truyền thông cho dầu ăn Tường An Gold – Kido theo những ngãy lễ nổi bật trong quý cuối năm.

  • Thiết kế social post
  • Sáng tạo nội dung
  • Quản lý quảng cáo