HẠNG MỤC DỰ ÁN

  • Xây dựng và chăm sóc fanpage
  • Sáng tạo nội dung, hình ảnh

KẾT QUẢ DỰ ÁN

Hoàn thành đầy đủ các hạng mục công việc, đảm bảo KPI cho khách hàng.

  • Hoàn thành chăm sóc fanpage